Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 26. juni 2019

Pkt. Tekst
1 Aarhus Universitetshospitals økonomi – herunder handleplan og besparelser
2 Budget 2019 – Udmøntning af besparelser
3 Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland
4 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
5 Udmøntning af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College
6 Finansiering af flash glukosemålere til voksne i 2019
7 Finansiering af nye behandlinger i 2019
8 Forslag om præhospital overtagelse af sundhedsfaglig ledsagelse ved transporter til/fra hospitaler i andre regioner
9 Principper for patientinformation ved lange ventetider
10 Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler
11 Orientering om anbefalinger for tværsektorielt samarbejde på akutområdet
12 Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende kommunale akutfunktioner
13 Godkendelse af accept af tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt reviderede projektbeskrivelser
14 Søndersøparken Viborg: Oplæg til Helhedsplan
15 Regionshospitalet Viborg: Bevilling til brugsvandsinstallation på grund af legionella
16 Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til ny sterilcentral
17 Hospitalsenheden Vest: Etablering og finansiering af en minicyklotron (vandgenerator)
18 DNV-Gødstrup: Godkendelse af arealfordeling mellem Region Midtjylland og Herning Kommune
19 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjustering vedrørende fællesfaciliteter for Skurby
20 Godkendelse af Projektforslag til IT-Driftscentre i Gødstrup
21 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af donation til kunstnerisk og arkitektonisk udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse i Forum samt udskillelse af bevilling til Novo Nordisk Fondens puljer til apparatur m.v.
22 Anlægsbevilling og kapacitetsudvidelse i Viborg til Specialområde Børn og Unge
23 Mageskifte som led i etablering af haveprojektet Pusterummet ved Skive Sundhedshus
24 DNU: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
25 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
26 Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2019
27 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 1. kvartal 2019
28 DNV-Gødstrup Psykiatri: “Det tredje øje”-rapport
29 Godkendelse af anlægsregnskab for Regionshospitalet Horsens vedrørende nyt centralt køleanlæg, nye nødstrømsanlæg og nye transformere
30 Revisionsberetning nr. 44 om Region Midtjyllands regnskab 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018
31 Revisionsberetning nr. 43 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2018 for Region Midtjylland
32 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2018
33 Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme
34 Revidering af Region Midtjyllands Byggeregulativ
35 Forslag om miljømærkningspolitik
36 Opfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling
37 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
38 Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen og korrektion af hensættelser
39 Udmøntning af midler fra tilbageløb og fra budgetrevision under regional udvikling
40 Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for klimatilpasning og vandløsninger
41 Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office
42 Overflytning af Tørring Gymnasium til Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
43 Etablering af et netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed
44 Opsigelse af samarbejdsaftaler i Ungarn
45 Afrapportering af forenklingsinitiativer
46 Målbilledet på sundhedsområdet og ledelsesberetninger
47 Målbilledet for socialområdet
48 Forslag om studietur for hospitalsudvalget
49 Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådet
50 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2018
51 Orientering om proces vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger
52 Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland efter 1. kvartal 2019
53 Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2018 og forventninger til 2019
54 Orientering om aktiviteten på hospice
55 Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands forskningsmidler i 2018
56 Orientering om ændring af sundhedsloven
57 Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter i 2018
58 Orientering om bevilling af 50 mio. kr. til Cheminova-forureningerne på Harboøre Tange
59 Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Be the first to comment

Leave a Reply